X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
 
علمی تخصصی ریاضی
آموزش ریاضی سوالات و المپیادهای ریاضی و ..
سه‌شنبه 25 مرداد‌ماه سال 1390 :: 14:45 ::  نویسنده : علیرضا

دنباله اعداد کاتالان (Catalan Numbers) یکی از دنباله‌های عددی مشهور ریاضیات است که برای عدد نامنفی n به صورت Cn نمایش داده می‌شود.

 

Cn:    1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796, ...

 

این دنباله کاربردهای بسیاری در مسائل شمارشی دارد. از جمله:

دنباله اعداد کاتالان (Catalan Numbers) یکی از دنباله‌های عددی مشهور ریاضیات است که برای عدد نامنفی n به صورت Cn نمایش داده می‌شود.

 

Cn:    1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796, ...

 

این دنباله کاربردهای بسیاری در مسائل شمارشی دارد. از جمله:

1- تعداد درخت‌های دودویی با n راس داخلی برابر Cn است:

 

                                   

2- تعداد درخت‌ها با n یال برابر Cn است:  

 

  

                             

 3- تعداد پرانتزبندی‌های صحیح با استفاده از n جفت پرانتز باز و بسته برابر Cn است: 

                                                                                   

n = 0: 

 

*      

1 way

 

n = 1:  

 

()                                                                                                     

1 way

 

n = 2:

 

()(), (())                                                                                    

2 ways

 

n = 3:

 

()()(), ()(()), (())(), (()()), ((()))                                                   

5 ways

 

n = 4: 

 

()()()(), ()()(()), ()(())(), ()(()()), ()((())),                                          

(())()(), (())(()), (()())(), ((()))(), (()()()),

(()(())), ((())()), ((()())), (((())))

 

14 ways

n = 5:

 

()()()()(), ()()()(()), ()()(())(), ()()(()()), ()()((())),                             

()(())()(), ()(())(()), ()(()())(), ()((()))(), ()(()()()),

()(()(())), ()((())()), ()((()())), ()(((()))), (())()()(),

(())()(()), (())(())(), (())(()()), (())((())), (()())()(),

(()())(()), ((()))()(), ((()))(()), (()()())(), (()(()))(),

((())())(), ((()()))(), (((())))(), (()()()()), (()()(())),

(()(())()), (()(()())), (()((()))), ((())()()), ((())(())),

((()())()), (((()))()), ((()()())), ((()(()))), (((())())),(((()()))), ((((()))))

 

42 ways

 

 

4- تعداد پرانتزبندی‌های صحیح n عبارت ریاضی برابر Cn-1 است:

 

( A )

n = 1

( A B )

n = 2

( ( A B ) C )    ,    ( A ( B C ) )

n = 3

( ( ( A B ) C ) D )    ,    ( ( A ( B C ) ) D )    ,    ( ( A B ) ( C D ) )

A ( ( B C ) D )    ,     ( A ( B ( C D ) ) )

n = 4

5- تعداد روش‌های مثلث‌بندی یک چندضلعی محدب با n + 2  ضلع برابر Cn است:

                         

                                     

  

6- با بررسی تحلیلی این مسائل، رابطه بازگشتی زیر برای محاسبه جملات دنباله اعداد کاتالان به دست آمده است:

  

                                     

  این تعریف، مقدار جمله nام دنباله را به مقادیر تمام جملات قبلی وابسته می‌کند. به عنوان مثال: 

C1 = C0 * C0 = 1 * 1 = 1

C2 = C0 * C1 + C1 * C0 = 1 * 1 + 1 * 1 = 2

C3 = C0 * C2 + C1 * C1 + C2 * C0 = 1 * 2 + 1 * 1 + 2 * 1 = 5

 

رابطه غیربازگشتی اعداد کاتالان

تا به این جا با تعریف بازگشتی دنباله کاتالان سر و کار داشتیم. اما این دنباله بازگشتی را می‌توان با استفاده از روابط ریاضی حل کرده، و به یک رابطه غیربازگشتی دست یافت.

حل تحلیلی دنباله کاتالان با استفاده از توابع مولد رابطه زیر را نتیجه می‌دهد 

 

                                                                           

 می‌توان رابطه بازگشتی زیر را نتیجه گرفت:

 


                               

 

 

مسأله: یک صفحه ی شطرنجی n×n در نظر بگیرید؛ می‌خواهیم با حرکت روی خطوط صفحه ی شطرنجی، از نقطه ی A در گوشه ی سمت چپ پائین صفحه، شروع کرده و به نقطه ی B در گوشه ی سمت راست بالای صفحه برسیم. شرط کار این است که فقط می‌توانیم به سمت‌های راست و بالا حرکت کنیم و هرگز نباید به بالای قطر AB برویم. به چند طریق می‌توان از A به B رسید؟